News

Wielka Brytania obniży CIT

George Osborne zapowiedział, iż obniży wysokość podatku CIT z obecnych 20% do poniżej 15%. Ma to na celu powstrzymanie przedsiębiorstw przed ucieczką z Wielkiej Brytanii i podtrzymanie napływu kapitału do tego kraju. Wielka Brytania stałaby się tym samym największą gospodarką z tak niskim CIT.

Z jednej strony to dobra decyzja, pokazująca o ile elastyczniej można działać poza UE. Z drugiej strony to na pewno nie spodoba się Berlinowi i Paryżowi, a przecież negocjacje w sprawie opuszczenia Wspólnoty jeszcze nawet się nie zaczęły…

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej