Banki centralne

Wzrosły oczekiwania odnośnie podwyżek stóp w USA

Inwestorzy na podstawie kontraktów FRA dla USD zakładają wzrost 3-miesięcznego Liboru USD w terminie roku o 0,2 proc. (dane z godziny 16:33). Oznacza to w przybliżeniu prawie jedną pełną podwyżkę stóp w USA w tym terminie:

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej