Historia

13 maja 2014

Rejestracja przez właściwy sąd rejestrowy zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS, dotycząca m.in. nowej nazwy i siedziby Spółki, a także podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H.
Nowe dane Spółki w zakresie nazwy i siedziby Spółki to: HFT Brokers Dom Maklerski S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa.
Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji jego podwyższenia w drodze emisji akcji serii H to 5.677.352,50 zł.

prosta-51-budynek-logo

12 marca 2014

Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zmian dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G.

 

21 lutego 2014

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego Prospectus S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 3.617.352,50 zł do kwoty 3.677.352,50 zł.

20 grudnia 2013

Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zmian dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

9 grudnia 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego Prospectus S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 1.117.352,50 zł do kwoty 3.617.352,50 zł.

29 kwietnia 2013

Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zmian dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D.

9 stycznia 2013

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego Prospectus S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.070.000 zł w drodze emisji nie więcej niż 4.140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

17 grudnia 2012

Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C.

5 grudnia 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego Prospectus S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 875.000 zł do kwoty 930.000 zł.

15 października 2012

Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany nazwy spółki z dotychczasowej Dom Maklerski DFP Spółka Akcyjna na Dom Maklerski Prospectus Spółka Akcyjna.

2 października 2012

dmprospectus-logo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego DFP S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy spółki z dotychczasowej Dom Maklerski DFP Spółka Akcyjna na Dom Maklerski Prospectus Spółka Akcyjna.

13 czerwca 2012

Rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zmian dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B.

27 kwietnia 2012

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego DFP S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 725.000 zł do kwoty 875.000 zł.

3 kwietnia 2012

Postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2012 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dokonał rejestracji przekształcenia spółki Dom Maklerski DFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Dom Maklerski DFP Spółka Akcyjna. Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 3 kwietnia 2012 r. pod numerem KRS 0000416713.

14 marca 2012

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Domu Maklerskiego DFP Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia spółki Dom Maklerski DFP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę Dom Maklerski DFP Spółka Akcyjna.

8 lipca 2009

Rozpoczęcie prowadzenia działalności maklerskiej polegającej na przyjmowaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów rynku niepublicznego oraz ich wykonywanie na rachunek zlecającego.

8 maja 2009

Rozpoczęcie prowadzenia działalności maklerskiej polegającej na przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych (art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

1 grudnia 2008

Rozpoczęcie działalności maklerskiej przez Dom Maklerski DFP Sp. z o.o.

7 lipca 2008

Uzyskanie przez Dom Maklerski DFP Sp. z o.o. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

20 czerwca 2007

W związku z rezygnacją złożoną przez Piotra Tomasza Jędrzejczaka w dniu 20.06.2007 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Piotra Rychta do pełnienia w Zarządzie Spółki funkcji Członka Zarządu Spółki.

23 marca 2007

Dom Maklerski DFP złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

22 marca 2007

Postanowieniem z dnia 22.03.2007 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do wysokości 725.000 zł. Wpis w rejestrze został dokonany w dniu 22.03.2007 r.

13 lutego 2007

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DFP Sp. z o.o. podjęło uchwały o zmianie nazwy Spółki na Dom Maklerski DFP oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 50.000 zł do wysokości 725.000 zł, poprzez ustanowienie nowych udziałów.

Wszystkie udziały w podwyższanym kapitale Spółki zostały objęte przez DFP Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. i wszystkie zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

NZW postanowiło powołać trzech Członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółki w osobach: Danuty Ewy Załęckiej-Banasiak, która pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Moniki Ostruszki, która pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, Pawła Marka Walczaka, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej.

Ponadto NZW dokonało zmian w składzie Zarządu w zakresie funkcji sprawowanych przez osoby wchodzące w skład Zarządu Spółki w ten sposób, że powierzyło: Krzysztofowi Mariuszowi Albrechtowi pełnienie w Zarządzie Spółki funkcji Prezesa Zarządu, Piotrowi Tomaszowi Jędrzejczakowi pełnienie w Zarządzie Spółki funkcji Członka Zarządu.

15 grudnia 2006

logo-DM-DFP

Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000270016 przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

 
16 październik 2006
Utworzenie Spółki