Ryzyko inwestycyjne

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty różnic kursowych (CFD), ze względu na wykorzystanie dźwigni finansowej, wiążą się z istotnym ryzykiem poniesienia strat finansowych przez Klienta, które mogą przekroczyć wartość wpłaconego kapitału.

Wykorzystując dźwignię finansową na transakcjach rynku OTC nie jest możliwe osiągnięcie zysku bez ponoszenia ryzyka. Przed rozpoczęciem transakcji, których przedmiotem są Kontrakty Różnic Kursowych (CFD), Inwestor powinien zwrócić uwagę czy inwestowanie w Kontrakty Różnic Kursowych (CFD) jest dla niego odpowiednie oraz na ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w Kontrakty Różnic Kursowych (CFD).

Szczegółowy opis ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty rynku OTC zawarty jest w dokumencie: Charakterystyka instrumentów finansowych.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr DFL/4020/40/41/I/73/1/07/08/TW z dnia 7 lipca 2008 r.

HFT Brokers Dom Maklerski S.A. jest także członkiem Izby Domów Maklerskich.

Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713. Kapitał zakładowy: 5 677 352,50 złotych, opłacony w całości.

Podwyższone ryzyko

Inwestor powinien zwrócić uwagę na podwyższone ryzyko inwestowania w kontrakty różnic kursowych (CFD) pojawiające się w przypadkach występowania istotnych zmian płynności oraz Sytuacji Nadzwyczajnych.
W przypadkach wystąpienia istotnych zmian płynności oraz Sytuacji Nadzwyczajnych, w szczególności podczas publikacji danych makroekonomicznych Spready Transakcyjne mogą ulec znacznym zmianom, co oznacza, że Spready Transakcyjne mogą mieć negatywny wpływ na finalny wynik finansowy osiągnięty przez Inwestora.
Pojęcie Sytuacji Nadzwyczajnych i Spreadów Transakcyjnych jest zdefiniowane we właściwych regulaminach świadczenia usług maklerskich przez HFT Brokers.

  1. Przez Sytuacje Nadzwyczajne rozumie się sytuacje pozostające poza wpływem i kontrolą HFT Brokers, w stosunku do których nie istniała możliwość ich przewidzenia lub była ona znacznie utrudniona, w szczególności: (…)
    e) ponadprzeciętna zmienność cen Instrumentów Bazowych, utrata płynności lub niska płynność Instrumentu Bazowego, może wystąpić w szczególności podczas publikacji danych makroekonomicznych;
  2. Przez Spready Transakcyjne rozumie się różnicę pomiędzy ceną ask, a ceną bid danego Kontraktu Różnic Kursowych (CFD).

Inwestor powinien zwrócić uwagę na podwyższone ryzyko inwestowania w kontrakty różnic kursowych (CFD) oraz w kontrakty różnic kursowych (CFD) Equity w przypadku pojawienia się tzw. luk cenowych (ang. Price gaps). Luki cenowe pojawiają się m.in. przy nagłych i dużych zmianach cen Instrumentów Bazowych czego efektem jest niska płynność albo jej brak.

Przydatne informacje

Charakterystyka instrumentów finansowych

Ostrzeżenia od organów nadzoru

Zagraniczni brokerzy na rynku Forex

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Poradnik inwestycyjny

Transakcje na rynku walutowym (forex)

Pułapki inwestowania online

Zagrożenia związane z inwestowaniem w produkty złożone