Opłaty i Prowizje

 
 
z dnia 14 lutego 2016 roku
Lp.
Tytuł opłaty
Pakiety: Start NDD, Active NDD, Active NDD Equity, Active NDD Multi Equity, Active NDD Optimal, Active NDD Global, Active STP, Active STP Daytrader, Active STP Carry FX, Active STP Robotero
1,1Wypłata środków z Rachunku0 zł
1,2Przyjęcie Dyspozycji Klienta przez telefon w sytuacji poprawnie funkcjonującego Systemu Transakcyjnego0 zł
1,3Przygotowanie i wysłanie na wniosek Klienta korespondencji pisemnej z wyłączeniem korespondencji związanej z rozpatrzeniem skargi lub reklamacji0 zł
z dnia 14 lutego 2016 roku
Obrót w Lotach od
Obrót w Lotach do
Stawka prowizji (za jedną stronę transakcji)
0 lotównieogr. 0.00225%
z dnia 14 lutego 2016 roku
Obrót w Lotach od
Obrót w Lotach do
Stawka prowizji (za jedną stronę transakcji)
0 lotównieogr. 0,006%
z dnia 14 lutego 2016 roku
Obrót w Lotach od
Obrót w Lotach do
Stawka prowizji (za jedną stronę transakcji)
0 lotów20 lotów0,00400%
20.1 lotów50 lotów0,00375%
50.1 lotów100 lotów0,00360%
100.1 lotów250 lotów0,00345%
250.1 lotównieogr.0,00225%
z dnia 14 lutego 2016 roku
Obrót w Lotach od
Obrót w Lotach do
Stawka prowizji (za jedną stronę transakcji)
0 lotów20 lotów0,00750%
20.1 lotów50 lotów0,00725%
50.1 lotów100 lotów0,00710%
100.1 lotów250 lotów0,00695%
250.1 lotównieogr.0,00600%
z dnia 14 lutego 2016 roku
Pakiety
Oprocentowanie
Start NDD, Active NDD, Active NDD Equity, Active NDD Multi Equity, Active STP, Active STP Robotero0%3
Active NDD Optimal, Active NDD Global, Active STP Daytrader, Active STP Carry FX2%
 
KOMENTARZE do "Prowizje od obrotu":
1. Wartość Lota określona jest we właściwej Tabeli Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych CFD.
2. Miesięczny sumaryczny obrót w Lotach kalkulowany jest w okresie miesiąca kalendarzowego (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).
3. Stawka prowizyjna obowiązująca w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego jest równa stawce prowizyjnej odpowiadającej w ostatnim dniu poprzedzającego miesiąca. Obrót realizowany w miesiącu kalendarzowym powoduje naliczanie prowizji według progów, począwszy od stawki prowizyjnej obowiązującej w pierwszym dniu miesiąca.
4. W przypadku transakcji zamykanych funkcją "Zamknij przez" oraz "Zamknij wielokrotnie przez" podstawą do naliczenia właściwej stawki prowizyjnej oraz łącznie zrealizowanego obrotu w Lotach w miesiącu kalendarzowym jest wartość stanowiąca 50% obrotu brutto tak zamkniętych pozycji. Obrót brutto stanowi sumę wartości bezwzględnych obrotu w Lotach dla transakcji kupna i sprzedaży.
5. HFT Brokers nalicza prowizję osobno za otwarcie oraz za zamknięcie pozycji i jest ona pobierana jednorazowo w momencie otwarcia pozycji.
6. HFT Brokers przy kalkulacji wartości Punktów Swapowych może stosować dodatkową zmienną Marżę, która stanowi koszt transakcyjny ponoszony przez Klienta i przychód HFT Brokers. Szczegółowe wartości Marży zastosowanej dla rozliczonych Punktów Swapowych HFT Brokers udostępni na wniosek Klienta.
KOMENTARZE do "Oprocentowanie wolnych środkow na rachunkach HFT":
1. Wolne środki pod wypłatę oprocentowane są w skali roku w wysokości 2% (słownie: dwa procent). Odsetki kapitalizowane są dziennie, a wypłacane raz w miesiącu.
2. Przez wolne środki rozumie się wartość środków pieniężnych na Rachunku klienta, dostępnych pod wypłatę [tj. stanowiących różnicę między mniejszą z wartości: Salda Rachunku Pieniężnego (Balance)/Salda Rejestru Operacyjnego (Equity), a aktualną wartością Depozytu Zabezpieczającego (Margin)] o godzinie 23:59 każdego dnia, w danym miesiącu.
3. Oprocentowanie większe niż 0% dla Pakietów: Active NDD, Active NDD Equity, Active NDD Multi Equity dostępne jest w ramach promocji Pakiet VIP NDD, szczegóły dostępne są w Regulaminie Promocji Pakiet VIP NDD na stronie: http://www.hftbrokers.pl/wp-content/uploads/promocje/Regulamin-promocji-VIP-NDD.pdf