RACHUNKI ZARZĄDZANE

 
 
 
 

Rachunki zarządzane to rachunki prowadzone przez HFT Brokers, na których wybrana przez Klienta firma inwestycyjna zarządzająca portfelem inwestuje na podstawie strategii wskazanej przez Klienta w ramach zawartej z tą firmą umowy. Do aktywacji Rachunku Zarządzanego niezbędne jest więc udzielenie wybranej przez Klienta firmie inwestycyjnej pełnomocnictwa do zarządzania portfelem. HFT Brokers nie zarządza portfelem Klienta.

CARRY FX

Ponad 40 najbardziej popularnych instrumentów rynku Forex, w tym opartych o waluty egzotyczne w ramach "Carry Trade".

 • Inwestycje na rynku Forex, oparte między innymi o najważniejsze waluty oraz o waluty egzotyczne gospodarek rozwijających się.
 • Możliwość realizowania strategii opartej na wykorzystaniu dysparytetów w poziomach stóp procentowych walut "Carry Trade".
 • Minimalna wpłata: 50.000 zł.

DAYTRADER

Ponad 30 instrumentów finansowych opartych o najpopularniejsze pary walutowe w ramach strategii "Daytrading".

 • Dostęp do najpopularniejszych instrumentów rynku Forex.
 • Możliwość stosowania strategii z wykorzystaniem krótkookresowej zmienności.
 • Możliwość realizowania scalipingu czyli szybkich transakcji opartych o międzyrynkowy arbitraż.
 • Minimalna wpłata: 25.000 zł.

OPTIMAL

Ponad 100 najbardziej popularnych instrumentów rynku Forex, kontraktów CFD na indeksy giełdowe oraz surowce.

 • Inwestycja z możliwością budowania szerokiego portfela różnych klas instrumentów finansowych.
 • Możliwość zbudowania portfela w oparciu o wzrosty i spadki kursów walut, najważniejszych światowych indeksów giełdowych, cen surowców i obligacji.
 • Minimalna wpłata: 25.000 zł

GLOBAL

Możliwość inwestycji na rynku Forex, instrumentów opartych o indeksy giełdowe, kontrakty CFD na ponad 200 akcji z całego świata.

 • Możliwość stworzenia portfela korzystającego ze wzrostów i spadków kursów kontraktów CFD opartych o kursy walut, indeksy giełdowe, surowce i notowania ponad 200 akcji z całego świata.
 • Duża dywersyfikacja pomiędzy różnymi instrumentami bazowymi.
 • Minimalna wpłata: 25.000 zł

Zalety rachunków zarządzanych w HFT Brokers

 • dostęp do instrumentów rynku OTC, w tym do kontraktów na różnicę (CFD) na waluty, akcje (w tym polskie), indeksy, kontrakty terminowe, dzięki czemu firma inwestycyjna zarządzająca portfelem może pośrednio budować ekspozycję zarówno na polski rynek akcji oraz na rynki globalne
 • łatwa procedura zakładania rachunku
 • pełny dostęp online dla klienta do bieżącego stanu rachunku i jego historii poprzez Pokój Inwestora
 • możliwość złożenia w każdej chwili dyspozycji wypłaty wolnych środków
 • niskie prowizje i opłaty
 • bezpłatne otwarcie oraz prowadzenie rachunku

CO TO JEST?

Rachunek Zarządzany to specjalny rodzaj rachunku inwestycyjnego w HFT Brokers, skierowany do Klientów, którzy chcą skorzystać z usługi zarządzania portfelem, realizowanej za pośrednictwem profesjonalnej firmy inwestycyjnej. Oznacza to, że decyzje inwestycyjne w imieniu klienta podejmowane są przez profesjonalnych zarządzających portfelem – licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Zarządzająca firma inwestycyjna powinna posiadać zezwolenie na zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

HFT Brokers nie świadczy usługi zarządzania portfelem. Klient może samodzielnie wskazać HFT Brokers firmę inwestycyjną, która na rachunku prowadzonym w HFT Brokers będzie zarządzać portfelem Klienta.

KTO MOŻE ZARZĄDZAĆ PORTFELEM?

Lista firm inwestycyjnych, które świadczą usługę zarządzania na rachunkach prowadzonych przez HFT Brokers:

Athena Investments Dom Maklerski S.A. www.aidm.pl

Każda inna firma inwestycyjna zarządzająca portfelami wskazana przez Klienta może świadczyć usługę zarządzania na Rachunkach Zarządzanych po uzgodnieniu warunków technicznych.

Najczęstsze pytania

 • Kto może zostać zarządzającym portfelem?

  Zarządzający musi być firmą inwestycyjną, która posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
 • Czy HFT Brokers zarządza rachunkiem?

  Nie. HFT Brokers nie zarządza rachunkami klientów.
 • Czy przed podpisaniem umowy z zarządzającym portfelem muszę otworzyć Rachunek Zarządzany?

  Nie. Klient może najpierw otworzyć Rachunek Zarządzany w HFT Brokers, a w drugiej kolejności podpisać umowę o zarządzanie portfelem z wybraną przez siebie firmą inwestycyjną, zarządzającą portfelem. Kolejność nie ma znaczenia.
 • Czy będę miał dostęp do swojego rachunku po udzieleniu pełnomocnictwa firmie inwestycyjnej zarządzająca portfelem?

  Klient cały czas ma dostęp do Pokoju Inwestora, gdzie może monitorować bieżące pozycje i historię rachunku. Nie będzie miał dostępu do aplikacji HFT Trader, HFT Mobile Trader i HFT Webtrader, wykorzystywanych do zawierania transakcji. Dostęp do HFT Trader, HFT Mobile Trader i HFT Webtrader będzie posiadała firma inwestycyjna zarządzająca portfelem.
 • Czy będę mógł samodzielnie zawierać transakcje na Rachunku Zarządzanym?

  Dopóki udzielone firmie inwestycyjnej zarządzającej portfelem pełnomocnictwo pozostaje w mocy, Klient nie będzie uprawniony do składania zleceń w odniesieniu do instrumentów finansowych na rachunku zarządzanym. Dostęp transakcyjny do rachunku zarządzanego będzie posiadała firma inwestycyjna zarządzająca portfelem. W każdym momencie jednak Klient będzie mógł otworzyć nowy rachunek inwestycyjny w HFT Brokers, na którym będzie miał możliwość samodzielnie zawierać transakcje.
 • Czy mogę wypłacać wolne środki z Rachunku Zarządzanego?

  W każdej chwili Klient może złożyć dyspozycję wypłaty wolnych środków. Taka dyspozycja jest realizowana przez HFT Brokers zgodnie z Regulaminem STP lub NDD [linki]. Należy zwrócić jednak uwagę, że wypłata może mieć konsekwencje dla relacji umownej między Klientem, a firmą inwestycyjną zarządzającą portfelem, dlatego sugerujemy za każdym razem konsultować z nią taką decyzję.
 • Kiedy mogę odwołać pełnomocnictwo do Rachunku Zarządzanego udzielone firmie inwestycyjnej zarządzającej portfelem?

  Klient może w każdej chwili odwołać pełnomocnictwo do rachunku zarządzanego. W takiej sytuacji zarządzający traci dostęp do rachunku niezwłocznie po otrzymaniu przez HFT Brokers oświadczenia Klienta o odwołaniu pełnomocnictwa. Szczegółowy tryb odwoływania pełnomocnictwa określa Regulamin STP lub Regulamin NDD.
 • Co się stanie po odwołaniu pełnomocnictwa do zarządzania portfelem?

  Po odwołaniu pełnomocnictwa Rachunek Zarządzany przestaje mieć właściwości Rachunku Zarządzanego, a staje się zwykłym rachunkiem, na którym Klient będzie mógł samodzielnie zawierać transakcje. Wszystkie niezamknięte pozycje w momencie odwołania pełnomocnictwa pozostaną otwarte, a zarządzający straci dostęp do rachunku Klienta i możliwość realizacji transakcji.
 • Czy firma inwestycyjna zarządzają portfelem może wypłacić środki z mojego rachunku?

  Firma inwestycyjna zarządzająca portfelem może wypłacić z rachunku w HFT Brokers jedynie kwotę odpowiadającą należnym prowizjom z tytułu świadczenia przez siebie usługi zarządzania portfelem. W innych sytuacjach firma inwestycyjna zarządzająca portfelem nie może dokonywać wypłat z rachunku Klienta.
 • Jak będę mógł śledzić wyniki zarządzania portfelem oraz osiągane stopy zwrotu?

  Po pierwsze efekty transakcji realizowanych przez firmę inwestycyjną zarządzającą portfelem Klient może śledzić na bieżąco obserwując historię oraz aktualny stan rachunku w Pokoju Inwestora. Dodatkowo firma inwestycyjna jest ustawowo zobowiązania do cyklicznego informowania Klientów o osiąganych stopach zwrotu.
 • Czy w czasie świadczenia usługi zarządzania portfelem mogę zasilić rachunek dodatkowymi wpłatami?

  Oczywiście – w każdej chwili jest możliwe dokonywanie wpłat.
 • Czy będę mógł jednocześnie korzystać z różnych strategii inwestycyjnych, zaproponowanych przez firmę inwestycyjną zarządzającą portfelem?

  Oczywiście na podstawie indywidualnej analizy sytuacji Klienta zarządzający może zaproponować kilka strategii realizowanych jednocześnie na jednym lub kilku rachunkach w HFT Brokers.
 • Czy będę mógł jednocześnie korzystać z usługi zarządzania portfelem oraz samodzielnie inwestować na rachunku prowadzonym przez HFT Brokers?

  Oczywiście oprócz posiadania Rachunku Zarządzanego w HFT Brokers Klient ma możliwość otwarcia rachunku, na którym samodzielnie będzie mógł realizować transakcje.
 • Jakie są koszty prowadzenia rachunku zarządzanego?

  Prowadzenie takiego rachunku w HFT Brokers jest zupełnie bezpłatne, natomiast koszty i prowizje z tytułu zarzadzania ustalane są przez firmę inwestycyjną, zarządzającą portfelem.
 • Jaka jest minimalna wpłata konieczna do aktywacji rachunku zarządzanego?

  Rachunki zarządzane można otworzyć już przy wpłacie 25.000 zł. Zależy ona jednak od rodzaju wybranego Rachunku Zarządzanego.