Słownik pojęć

A


Accumulative Swing Index – ASI – wskaźnik opracowany przez J. Wellesa Wildera do mierzenia prawdopodobieństwa zwrotu na rynku.
Zawiera się pomiędzy wartościami -100 i 100, gdzie dodatnie implikują trend wzrostowy a ujemne spadkowy. Przedstawiony może być w postaci wykresu świecowego. Jego główną zaletą jest podleganie tym samym prawom analizy technicznej, co wykresy cen. ASI jest jednak znacznie gładszy od wykresu cen, co czyni go łatwiejszym do analizowania i pozwala uniknąć fałszywych sygnałów. Jeżeli wartość bezwzględna wartości ASI jest większa niż podczas ostatniego wybicia, nadejście kolejnego jest wysoce prawdopodobne i powinno być uwzględnione przez graczy poprzez zajęcie odpowiednich pozycji.
 
ADP Employment Report – miara zatrudnienia w sektorze prywatnym poza rolnictwem w USA. Bazuje na danych od ponad 600 000 klientów Automated Data Solutions Inc., jednego z największych na świecie usługodawców zajmujących się dostarczaniem rozwiązań związanych z podatkami, human resource i płacami. Używany do przepowiadania krótkoterminowych trendów na amerykańskim rynku pracy w sektorze prywatnym. 
 
ADP Non Farm Employment Change – Raport publikowany w USA dotyczący zatrudnienia w sektorze prywatnym z wyłączeniem rolnictwa. Stworzony ze względu na potrzebę przewidywania krótkoterminowych ruchów na rynku pracy.

ADX – averge directional index, opracowany przez J. Wallesa Wildera jako narzędzie służące określeniu siły trendu. Oblicza się go na podstawie dwóch indeksów kierunkowych DI+ i DI- które to są składowymi wskaźnika DMI.
ADX oblicza się poprzez określenie różnicy i sumy DI+ i DI-. Różnice dzieli się przez sumę a wynik jest mnożony przez 100. Dzięki tym działaniom otrzymujemy directional index, DX, zwany tez indeksem kierunkowym. ADX powstaje poprzez obliczenie średniej ruchomej, przeważnie czternasto okresowej DX.

Andrews Pitchfork – technika kanałowa stworzona przez dr Alana Andrews’a używająca 3 równoległych linii trendu w celu pokazania poziomów wsparcia i oporu. Trzy równoległe linie powstają poprzez połączenie głównych „dołków” i „szczytów”.

Ascending Trend Channel – kanał wznoszący – podstawowa formacja używana w analizie technicznej.
Są one bardzo przydatne ze względu na ich zdolność do przewidywania zmian trendów. Tak długo, jak ceny pozostają w kanale, należy spodziewać się kontynuacji trendu. Natomiast, jeżeli ceny wyjdą z kanału dołem lub górą jest silny sygnał odpowiednio sprzedaży lub kupna generowany.

Ascending Trend Line – „bycza” formacja powstająca poprzez połączenie dwóch lub więcej minimów, z których każde kolejne znajduje się wyżej niż poprzednie. Tworzy to wznoszącą się linię trendu.

Ascending Triangle – trójkąt zwyżkujący - formacja używana w analizie technicznej i systemach transakcyjnych bazujących na sygnałach kontynuacji trendu. Formacje kontynuacji trendu to także: trójkąty opadające, równoramienne, kliny, flagi, chorągiewki, prostokąty. Formacje kontynuacji trendu są uważane za potężne narzędzie inwestycyjne, gdyż generują sygnały transakcyjne charakteryzujące się małym ryzykiem i ogromnym potencjałem zysków.

Ask price – cena, po której waluta jest sprzedawana na rynku. Inwestor może kupić na rynku walutę bazowa po tej cenie. Najniższa cena akceptowana przez sprzedającego

Asset – rzecz posiadająca wartość wymienną

At best – instrukcja przekazana dealerowi, aby sprzedał lub kupił po najlepszym dostępnym kursie
12. At or better – instrukcja przekazana dealerowi, ażeby wykonał zlecenie po przekazanym lub lepszym kursie.

Average True Range – jest jedna z miar zmienności rynku. Została stworzona i opublikowana przez J Wellesa Wildera juniora w 1979 w jego książce „New concepts in technical trading systems”. Averge True Range bazuje na True Range, który definiowany jest jako maksimum z trzech poniższych wartości:

  • różnica pomiędzy największym maksimum i najmniejszym minimum
  • wartość bezwzględna z różnicy obecnego maksimum i ostatniego zamknięcia
  • wartość bezwzględna z różnicy obecnego minimum i ostatniego zamknięcia