Od instytucji

Citi o USDJPY

Zdaniem banku para osiągnie 3-letni dołek na poziomie 95. Pozostałe banki centralne nie ułatwiają zadania Bankowi Japonii, który ma coraz mniej opcji aby osłabić walutę.

W tym roku jen umocnił się względem dolara aż o 20% i jest najmocniejszą walutą.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej