Od instytucji

Nomura o wzroście gospodarczym w USA

Grupa badawcza banku Nomura sugeruje, że wzrost gospodarczy w USA wyhamował w pierwszym półroczu 2016, jednak dane z gospodarki amerykańskiej pokazały lepsze wyniki w III kwartale tego roku co pozwala przewidywać, że wzrost gospodarczy w USA będzie lepszy w drugim półroczu i wyniesie około 2%.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej