News

Ropa: rekordowy odwrót z pozycji krótkich

Fundusze hedgingowe domknęły aż 56907 kontraktów zakładających spadek cen ropy (pozycje krótkie na kontraktach i opcjach) w tygodniu, który zakończył się 16 sierpnia – wynika z danych Komisji CFTC.

2016-08-22_150907

Jest to największy „short squeeze” od co najmniej 2006 roku, czyli od momentu, gdy dane są zbierane przez Komisję.

HFT News
HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416713, o kapitale zakładowym 5 677 352,50 zł w całości opłaconym, posiadający numer statystyczny REGON 100297422 i numer identyfikacji podatkowej (NIP) 727 269 31 91. (dalej: „HFT Brokers”) więcej